Jeżeli jesteś zmę­czo­ny miej­skim gwa­rem, nie panu­jesz nad wymy­ka­ją­cy­mi się z rąk spra­wa­mi, odczu­wasz pra­gnie­nie ciszy, spo­ko­ju, modli­twy, roz­mo­wy ducho­wej, rady kapła­na — poszu­ku­jesz miej­sca, aby je spełnić.

Zapraszamy do Domu św. Wawrzyńca przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie na reko­lek­cje indy­wi­du­al­ne lub odpo­czy­nek ducho­wy z rodziną!

… Jego loka­li­za­cja sprzyja:

- spa­ce­rom — znaj­du­je się na ubo­czu mia­sta, w malow­ni­czym tere­nie par­ku i lasu …

- modli­twie w koście­le Sanktuaryjnym przed Relikwiami Krwi Chrystusa…

- głęb­sze­mu wnik­nię­ciu w sie­bie — poprzez roz­mo­wę i milczenie…

Szczegóły do uzgod­nie­nia z Przełożonym Domu.

Adres:

Misjonarze Krwi Chrystusa
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42–221 Częstochowa
tel. 34 362 08 00
e‑mail: sw.wawrzyniec at cpps.pl

Dom pielgrzyma

Updated on 2015-01-18T23:47:51+00:00, by ks. Marcin Pawlicki CPPS.