Zdjęcia ze ŚDM w Sanktuarium

Wróćmy myśla­mi jesz­cze raz do świę­to­wa­nia, któ­re mia­ło miej­sce w Naszym Sanktuarium. Rodziny z para­fii przy­go­to­wa­ły wspól­ne świę­to­wa­nie razem z gości — mło­dzie­żą ze Słowacji. Ten dzień roz­po­czę­li­śmy od Mszy św. pod­czas, któ­rej zaśpie­wa­li­śmy hymn Światowych Dni Młodych w dwóch wer­sjach języ­ko­wych: pol­skiej i słowackiej.…