Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą 05–10.07. 2022 r.

Rekolekcje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą    05–10.07. 2022 r. Temat reko­lek­cji:  Budowa wię­zi w mał­żeń­stwie Prowadzą ks. Bogusław Witkowski CPPS i Pary mał­żeń­skie z Gdańska i Poznania: PP. Pulikowscy i PP Tlaga, Wspólnota Sychar Słowo Życia: „Przykazanie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; ”. (J 13,34)

 Od 05.07- do  10.07.22 przewidziana jest transmisja z konferencji w ramach Rekolekcji Rodzin wygłaszanych w Kościele przez prelegentów PP. Pulikowskich, PP Tlagów, Świadectwa Wspólnoty „Sychar” i osób duchownych. Godziny transmisji podamy później. Transmisje:  zob. Link niżej na kanale:

»I. Konferencja p. Jacka Pulikowskiego «

»II. Konferencja p. Jacka Pulikowskiego«

»Msza Św. 7.07.2022«

»IV Konferencja p. Jacka Pulikowskiego«

tu są wszystkie konferencje:  KLIKNIJ TU

Na żywo: youtube/Sanktuarium Krwi Chrystusa na żywo.\

Ofiara za transmisję: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA  nr IBAN: (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581

Eucharystia

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Modlitwa poranna

 

Dzieło grupy starszej

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Grupa młodsza

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Konferencje: w kościele i w auli

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Przyrzeczenia małżeńskie i tańce

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Misteria — scenki podsumowujące rekolekcje

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

więcej zdjęć KLIKNIJ TU

Gdzie: Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

Termin zgło­szeń: do 01.07.2022 z przed­pła­tą 225 zł. od oso­by Jeżeli po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!! Zgłoszenia przez tele­fon: 694451259 lub e‑mail: boguslaw@odkupieni.pl; Ofiara: 450 zł. od oso­by, w tym noc­leg i wyży­wie­nie; dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, dzie­ci od 6–11 roku życia 225 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 450 zł.(Uwaga ! Ofiary ule­gły zmia­nie ze wzglę­dy na pod­wyż­ki cen żyw­no­ści, prą­du, gazu, pali­wa, reko­lek­cje trwa­ją 5 peł­nych dni ). Drodzy ! Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyjnych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi mał­żeń­skich i rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Częstochowie. Jak Państwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat do pro­wa­dze­nia takich reko­lek­cji zosta­ły zaan­ga­żo­wa­ne tak­że oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Konferencje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzin­nym. Uwagi Organizacyjne ! Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum, jeśli obostrze­nia sani­tar­ne nie będą mówi­ły coś inne­go ! Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi: 1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczy­nić. Opieka nad dzieć­mi i młodzieżą :

  1. czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15
  2. 19.00–19.30–22.00
  3. Grupa naj­star­sza (mło­dzie­ży) uczest­ni­czy w Nabożeństwie Pokutnym

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny ! W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps Konto Domu:Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Rekolekcje dla rodzin”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/ Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogusław cpps  ——————————

Plan Rekolekcji Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą

 05–10.07. 2022 r. Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa Temat reko­lek­cji: Budowa wię­zi w mał­żeń­stwie Słowo Życia: „Przykazanie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; ”. (J 13,34) Wtorek 05.07.2022 r. Przyjazd. Temat: Po co reko­lek­cje? 18.00 Kolacja 19.00 Spotkanie inte­gra­cyj­ne w auli dla wszyst­kich 20.00 Eucharystia-Kościół 21.15  Konferencja wstęp­na dla mał­żeństw (Ks. Bogusław Witkowski CPPS[1]) –  (dzie­ci w tym cza­sie przy­go­to­wu­ją się do snu, lub są z opie­ku­na­mi) 23.00 Cisza noc­na!! Środa 06.07.2022 r.. 7.30 Pobudka 8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy. 8.15 Śniadanie 9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup 9.30 Konferencja I (Kościół): 10.30 Czas pytań i dys­ku­sji 11.00 Konferencja II /Warsztaty(Kościół): 12.15 Przygotowanie do Mszy św. 12.30 Eucharystia-Kościół 13.15 Obiad 14.00–18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gość­mi 18.30 Kolacja 19.30 Nabożeństwo Pokutne- pojednania(Kościół) 20.00 Adoracja-okazja do Sakramentu Pokuty 20.30 Przygotowanie dzie­ci do snu 23.00 Zakończenie Adoracji z bło­go­sła­wień­stwem Najśw. Sakramentem rodzin Cisza Nocna ! Czwartek 07.07.2022 r. 7.30 Pobudka 8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy. 8.15 Śniadanie 9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup 9.30 Konferencja(Kościół) III (PP. Pulikowscy): 10.30 Czas pytań i dys­ku­sji 11.00 Konferencja(Kościół) III (PP. Pulikowscy): 12.15 Przygotowanie do Mszy św. 12.30 Eucharystia-Kościół 13.15 Obiad 14.00–18.00 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gość­mi 18.00 Kolacja 19.00 Konferencja(Kościół) VIII: Godzina pytań, PP. Pulikowscy/Ksiądz 20.30 Przygotowanie dzie­ci do snu 21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla Chętnych- oka­zja do Sakramentu Pokuty i roz­mów z zapro­szo­ny­mi Gośćmi 23.00 Zakończenie Adoracji — Cisza Nocna !! Piątek 08.07.2022 r. 7.30 Pobudka 8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy. 8.15 Śniadanie 9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup 9.30  Konferencja(Kościół) VI: „Czystość głów­ną siłą budu­ją­ca trwa­łe rela­cje”  Maria Waldemar Tlaga [2] 10.30 Czas pytań i dys­ku­sji 11.15   Konferencja(Kościół) VII: ”Czystość rela­cji warun­kiem trwa­łe­go wzro­stu miło­ści mał­żeń­skiej” Maria Waldemar Tlaga 12.15 Przygotowanie do Mszy św. 12.30 Eucharystia-Kościół 13.15 Obiad 14.00–18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gość­mi 18.30 Kolacja 19.30  Konferencja(Kościół) V: Wspólnota  Sychar kon­fe­ren­cja świa­dec­twa[3] 20.15 Czas pytań i dys­ku­sji 20.30 Przygotowanie dzie­ci młod­szych do snu Dzieci star­sze i mło­dzież przy­go­to­wu­ją pro­gram dla rodzi­ców. 21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla Chętnych- oka­zja do Sakramentu Pokuty i roz­mów z zapro­szo­ny­mi Gośćmi 23.00 Zakończenie Adoracji — Cisza Nocna !! Sobota 09.07.2022 r. Dzień odno­wie­nia przy­rze­czeń mał­żeń­skich. 7.30 Pobudka 8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy. 8.15 Śniadanie 9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup 9.30  Konferencja(Kościół) IX: Ks. Bogusław Witkowski cpps 10.30 Czas pytań i dys­ku­sji 11.15  Wspólne spo­tka­nie w gru­pach 12.15 Przygotowanie do Mszy św. 12.30 Eucharystia-Kościół(Odnowienie Przyrzeczeń mał­żeń­skich 13.15 Obiad 17.00  Spotkanie w gru­pach przy­go­to­wy­wa­nie miste­riów 18.00 Kolacja 19.00  Spotkanie w gru­pach przy­go­to­wy­wa­nie miste­riów Dzieci i mło­dzież przy­go­to­wu­ją pro­gram dla rodzi­ców. 20.00 Pogodny wie­czór, przed­sta­wie­nie miste­riów 23.00 Cisza Nocna !! Niedziela 10.07.2022 r. Zakończenie reko­lek­cji, wysła­nie na misję. 7.30 Pobudka 8.15 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy. 8.30 Śniadanie 10.00 Wymiana doświad­czeń rodzi­ców (aula) 12.30  Eucharystia(Kościół) z bło­go­sła­wień­stwem dzie­ci 13.30 Obiad i zakoń­cze­nie reko­lek­cji                                                AMDG ! Uwaga! Plan może jesz­cze ulec małym mody­fi­ka­cjom, nato­miast gło­szą­cy kon­fe­ren­cje pozo­sta­ją ! Uwagi Organizacyjne ! Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum ! Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi: 1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opiekunami:

  1. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodziców.
  2. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.
  3. Opieka nad dzieć­mi i mło­dzie­żą : czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15; 19.00/19.30–22.00
  4. Grupa naj­star­sza (mło­dzie­ży) uczest­ni­czy w Nabożeństwie Pokutnym

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny ! W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogusław cpps [1]              Misjonarz Krwi Chrystusa [2]              Poradnictwo rodzin­ne Gdańsk Oliwa [3]              Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar  

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.